http://img87.imageshack.us/img87/4627/kulkihx7.gif

 

ZAPISY DO KLAS PIERWSZYCH

Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

 

 

 

                                                                                                              Chełm, dnia 18 lutego 2014r.           

 

Szanowni Państwo

 

 W miesiącu marcu br. rozpoczną się zapisy dzieci do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2014/2015. W związku z powyższym pragnę Państwu przekazać aktualne informacje o zasadach naboru wynikające z obowiązujących przepisów prawa oświatowego.

Zasady postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2014/2015, dla wszystkich szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Chełm, zostały określone na podstawie zapisów znowelizowanej ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm).

Od 1 września 2014 roku obowiązkiem szkolnym zostaną objęte wszystkie dzieci 7 letnie, tj. urodzone w 2007 roku oraz dzieci 6 letnie urodzone w I połowie 2008, tj. w okresie od 01 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2008 r. (włącznie). W odniesieniu do dzieci urodzonych w II połowie 2008r. o rozpoczęciu nauki przez dziecko w szkole podstawowej lub o pozostawieniu go w przedszkolu nadal decydują rodzice.

Zgodnie z zapisami w/w ustawy do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły przyjmuje się z urzędu, natomiast w przypadku, gdy szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, kandydaci zamieszkali poza obwodem mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na podstawie kryteriów zawartych w statucie danej szkoły.

Mając na uwadze skuteczny i przejrzysty nabór do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2014/2015, zostały ujednolicone kryteria zawarte w statutach wszystkich szkół publicznych, terminy postępowania rekrutacyjnego oraz dokumenty wymagane przy zapisie dziecka.

 

Kryteria obowiązuje we wszystkich szkołach

(dla kandydatów spoza obwodu):

  1.    Kandydaci zamieszkali na terenie gminy Miasto Chełm,
  2.    Kandydaci posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
  3.    Kandydaci zamieszkali poza terenem gminy Miasto Chełm,
  4.    Kandydaci z rodzin wielodzietnych,
  5.    Kandydaci, których rodzeństwo uczęszcza do danej szkoły,
  6.    Kandydaci wychowywani samotnie przez rodziców/opiekunów prawnych.

 

Cały proces naboru zostanie przeprowadzony z wykorzystaniem systemu elektronicznego, co znacznie usprawni i ułatwi działania rekrutacyjne.

 

 www.chelm.elemento.pl

 

            Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły będą przyjmowane na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci, natomiast dzieci spoza obwodu danej szkoły na podstawie wniosku rodziców/opiekunów prawnych dziecka, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

 

Elektroniczne zapisy wszystkich dzieci do klas pierwszych szkół podstawowych będą prowadzone w okresie od 3 marca do 25 kwietnia 2014 roku.

 

Szczegółowe informacje o zasadach naboru do klas pierwszych można uzyskać w sekretariacie szkoły

w godz. od 8 do 15 lub pod nr tel. (82) 5656927

 

http://img87.imageshack.us/img87/4627/kulkihx7.gif

 

Dokumenty do pobrania 

                   

                     Zgłoszenie SP-dzieci obwodowe.doc

                    Wniosek SP - dzieci spoza obwodu.doc        

                   

 

 http://img87.imageshack.us/img87/4627/kulkihx7.gif

 

Terminarz postępowania rekrutacyjnego

 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2014/2015

 

 

Data dla rodzica

Data dla szkoły/organu prowadzącego

Czynności

 

24.02.2014

Uruchomienie systemu rekrutacji elektronicznej dla szkół


od 24.02.2014

do 28.02.2014

Wprowadzanie oferty edukacyjnej szkół na rok szkolny 2014/2015

od 03.03.2014

 do 25.04.2014

od 03.03.2014

 do 25.04.2014

Udostępnienie rodzicom i uczniom za pośrednictwem strony internetowej systemu elektronicznego naboru.

Wprowadzanie zgłoszeń kandydatów

/dzieci z obwodu/

Wprowadzanie wniosków kandydatów

/dzieci spoza obwodu/

 

od 03.03.2014

od 25.04.2014

Weryfikacja zgłoszeń i publikacja wolnych miejsc w szkołach

 

28.04.2014 – 2.05.2014

Weryfikacja wniosków kandydatów

05.05.2014

05.05.2014

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych  i nie zakwalifikowanych do poszczególnych szkół podstawowych

06.05.2014

06.05.2014

Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nie przyjętych do poszczególnych szkół podstawowych

od 07.05.2014

do 13.05.2014

od 07.05.2014

do 13.05.2014

Składanie wniosków

o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

od 14.05.2014

do 19.05.2014

od 14.05.2014 

do 19.05.2014

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia

od 20.05.2014

do 26.05.2014

od 20.05.2014 

do 26.05.2014

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

od 27.05.2014

do 02.06.2014

od 27.05.2014

do 02.06.2014

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

od 01.07.2014

do 31.07.2014

od 01.07.2014

do 31.07.2014

Postępowanie  uzupełniające

/Do postępowania uzupełniającego stosuje się przepisy dot. procedury przebiegu stosuje się odpowiednio/